Önemli Dualar

2009-02-22 18:19:00

ÖNEMLİ DUALAR21 YEMEK DUASI:Elhamdülillahillezi edamena vesegana vecealena minel müslimin. Allamümeğfir verham vehfez sahibeddaami velakilin. Velimensea fii velicemiıl mü’mininne vel mü’minat. Allamümme nevir gulubena bienvari mehabbetike vezikrike ya zelcelali vel ikram. Allahümme inna neselüke temamenniğmeh. Vedevamelafiyeh ve hüsnel hatimeh. Allahümme zid vela tengus bihurmetin nebiyye Sallallahü aleyhi veselleme vebi hurmaetilfatiha.22 EZAN DUASI:Allahümme rabbe hezihid değvetittammeh. Vessalatil gaimeh. Ati seyyidena Muhammedenil vesilete velfazıleh vedderaceterrafiah. Vebashü megammem mehmudenillezi veaddeh. İnneke la tuhlifül miad.23 NAZAR DUASI: Maşaallahü vela havle vela guvvete illa billâh. MANASI: Allah’ın dediği olur ondan başka kuvvet ve kudret sahibi yoktur.24 İFTAR DUASI: Allahümme leke sumtü ve ala rızguke eftartü. MANASI: Allah’ım! Senin rızan için oruç tuttum ve senin rızkınla orucumu açtım.25 HASTA KİMSENİN OKUYACAĞI DUA: Euzü biızzetihi vegudratihi min şerri ma ecidü veühaziru (3 defa okunacak) MANASI: Hissettiğim ve sakındığım şeyin şerrinden Allah’ın izzetine ve kudretine sığınırım.26 HASTA KİMSEYE OKUNACAK DUA: Allahümme rabbennasi ezhebil be’s. Eşfi enteşşifai. La şefae illa şifaüke şifaen la yüğadiru segamen. MANASI: Allah’ım! Ey inananların Rabbi! Zararımı gider, şifa ver, şifa veren sensin. Senin vereceğin şifadan başka şifa yoktur. Öyle bir şifa ver ki hastalık nedir bırakmasın.27 YENİ ELBİSE GİYENE OKUNACAK İlbes cediden ve eş hamiden ve müt şehiden. MANASI: Yeni yeni giy, hamdederek yaşa, şehit olarak öl.28 TELAŞLI ANLARDA OKUNACAK DUA: Hüvellah. Allahü Rabbi la şerikeleh. MANASI:  Allahtır. Allah benim rabbimdir ortağı yoktur.29 YENİ ELBİSE GİYERKEN OKUNACAK DUA: Allahümme lekel hamdü ente kesevtenihi. Ese... Devamı

Günlük Dualar

2009-02-24 18:15:00

GÜNLÜK DUALAR1.      UYANINCA OKUNACAK DUA:Lailahe illallahü vahdehü la şerike leh, lehül mülkü velehül hamdü vehüve ala külli şeyin gadir. MANASI: Allah’tan başka ilah yoktur, birdir, ortağı yoktur. Mülk de hamd de ona aittir. O her şeye kadirdir.2.      ELBİSE GİYERKEN OKUNACAK DUA:Allahümme inni es’elüke min hayrihi ve hayri ma hüve leh. Ve euzü bike min şerrihi ve şerri ma hüve leh. MANASI: Allah’ım senden bunun hayrını ve ne için yapılmışsa onun da hayrını isterim. Onun şerrinden ve ne için yapılmışsa onun da şerrinden sana sığınırım.3.      EVDEN ÇIKARKEN OKUNACAK DUA:Bismillahi tevekkeltü alellah. Vela havle vela guvvete illa billâh. MANASI: Allah’ın adıyla. Allah’a tevekkül ettim, Ondan başka gerçek güç ve kuvvet sahibi yoktur.4.      EVE GİRERKEN OKUNACAK DUA:Allahümme inni es’elüke hayral mevlici ve hayral mahraci Bismillahi velecna bismillahi haracna ve alellahi Rabbena tevekkelna. MANASI: Allah’ım, senden hayırlı girişler hayırlı çıkışlar isterim. Allah’ın adıyla çıkarız, sadece Rabbimize güvenir ve dayanırız.5.      CAMİYE GİRERKEN OKUNACAK DUA: Allahümmeftahli ebvake rahmetik. MANASI:   Allah’ım! Bana rahmet kapılarını aç!6.      CAMİDEN ÇIKARKEN OKUNACAK DUA: Allahümme inni es’elüke min fazlik. MANASI: Allah’ım! Sana yalvarır, lütfundan isterim.7.      TUVALETE GİRERKEN OKUNACAK DUA:Allahümme inni euzü bike minel hubsi vel habais. MANASI: Allah’ım! Pislikten ve pis şeylerden sana sığınırım.8.      TUVALETTEN ÇIKARKEN OKUNACAK DUA:Ğufranek. MANASI: ... Devamı

Peygamberimizin Tüm Duaları

2009-02-25 18:11:00

  PEYGAMBERİMİZİN DUALARI¨       Allah’ım! Habercin ve elçin Muhammed Mustafa’ya salât ve selam olsun. Onun temiz ve pak zevcelerine ve zürriyetine rahmet eyle. Bereketler ihsan et. Tıpkı İbrahim aleyhisselama rahmet edip, mübarek kıldığın gibi… Sen övülmeye gerçekten layıksın. Şerefli en yüce olan sensin.¨       Ey yüceler yücesi, rahmet ve merhameti sonsuz, fazlı çok, izzet ve ikramı bol, Sübhan olan Rabbim.¨       Ya Erhamerrahimin, Ey merhametin kaynağı, Ey Rahmetin kaynağı, Ey Erhamürrahimin olan Allah’ım, Rahmet ve Merhamet sendendir. Senden istiyorum.¨       Ey Celal ve ikram sahibi olan Allah’ım; Azametinle, nurunla, celalinle, rahmet mağfiret ve lütfunla senden istiyorum: Affet bizi merhamet et bize, mağfiret et. Yanlışlarımızı yok kabul et. Senden başkasına muhtaç etme, razı olduğun bir hayat ve sonunda cennet ver. Nebiler, sıddıklar, şehitler, salihler yolu, iman, ihsan, İslam yolu, Kuran yolu olan müstakim sıratına ilet ve bizi onda daim et, kaim et.¨       Allah’ım! Ateşin fitnesinden ve ateşin azabından, zenginliğin ve fakirliğin şerrinden sana sığınırım.¨       Allah’ım! Ahlakım, amellerim ve isteklerimin fenalığından sana sığınırım.¨       Ey Hay ve Kayyum! Ancak senden yardım isterim. Benim bütün hallerimi düzelt ve beni bir an bile kendime bırakma, Ya Rabbel âlemin.¨       Rabbimiz! Anlayışım kıt, amelim az da olsa dünya ve ahiret ihtiyaçlarımı senin kapına getiriyor, karşılanmasını senden talep ediyorum. Rahmetine muhtacım, halimi arz ediyorum. Ey işleri hükmedip yerine getiren, kalplerin ihtiyacını gör&... Devamı

Buluntu Mallar İlmihali

2009-02-26 18:09:00

BULUNTU MALLAR İLMİHALİBir yerde bulunan ve sahibi bilinmeyen yitik bir mala "Lukata’ denir.Kuran, Müslümanların doğru, adil olmalarını, emaneti ehline vermelerini emretmiş, insanların haklarını eksik vermelerini ve başkalarının mallarını haksız şekilde yemelerini yasaklamış, bunları İslami hayat tarzının temel ilkeleri arasında saymıştır. Sevgili Peygamberimiz de sahibi tarafından kaybedilip bir başkası tarafından bulunan eşya ve hayvanlarla ilgili olarak birtakım ilkeler koymuş, bazı emir ve tavsiyelerde bulunmuştur. (1)Bulduğumuz herhangi bir eşya ya da parayı kendimiz için alabilir miyiz?Başkalarının rızası olmaksızın mallarını haksız yere almak haram olduğu gibi, yitik malları alıp sahip çıkmak da haramdır.Bir kimse bir yerde yitik bir mikdar para veya eşya bulsa, bunu sahibine vermek üzere, oradan alıp kaldırabilir. Fakat kendisi için alıp kaldıramaz. Bu bir hırsızlık sayılır. (2)Demek ki bir yerde bulduğumuz parayı ya da herhangi bir eşyayı kendimize olmak haramdır, eğer alırsak hırsızlık yapılmış oluruz. (açıklama)Herhangi bir yerde gördüğümüz yitik bir malı ne yapmamız gerekir?Yitik eşyayı alıp kaldırmakta şu hükümler vardır: Alınmayıp bırakıldığı takdirde zayi olmak ihtimali bulunan bir yitiği yerinde bırakmak yerine almak ve sahibi için saklamak daha doğrudur. Zayi olacağı anlaşılan bir yitiği almak ve saklamak ise vacibdir. (1–2) Mesela bir adam yolda yürürken yerde bir miktar para gördü. Eğer o parayı alıp saklamadığı takdirde o paranın başkaları tarafından alınıp harcanacağı ihtimali varsa bu parayı alıp saklamak daha doğru olur; ama parayı almadığı takdirde kesin olarak paranın başkaları tarafından alınıp harcanacağı biliniyorsa bu durumda o parayı alıp saklamak o kişi için vacip olur. Yani mutlaka alıp saklaması gerekir. (açıklama)Herhangi bir yitiği sahibine vermeyip kendisine mal edinmek maksadı ile almak haramdır.(1–2... Devamı

Kurban ilmihali

2009-02-27 17:52:00

KURBAN İLMİHALİKURBAN VE KURBANIN HÜKMÜKurban ibadet niyetiyle belirli vakitte kurbanlık hayvanı kesmek demektir. Kurban kesmek mal ile yapılan vacip bir ibadettir. Hicri ikinci yılda emredilmiştir. Peygamber Efendimiz: ‘Ey İnsanlar, her sene her ev halkına kurban kesmek vaciptir’ buyurmuştur.KURBAN KESMENİN ÖNEMİ:Kurban Allah yolunda gösterilen bir fedakârlık, onun verdiği nimetlere karşı şükran borcunu yerine getirmektir. Zenginlerin kestikleri kurban etinden fakirleri yararlandırması müslümanlar arasında sevgi ve kardeşlik duygularını güçlendirir. Varlıklı insanlarla birlikte yoksullarda sevinir. Kurbanla gelen bu sevinç toplumun huzur ve mutluluğunu artırır.Sevgili peygamberimiz: ‘Kim imkânı olup da kurban kesmezse bizim mescidimize yaklaşmasın’ buyurarak kurban kesmenin zenginler için önemli bir görev olduğunu belirtmişlerdir.KURBAN ÇEŞİTLERİ:1.     Kurban bayramında kesilen vacip kurban,2.     Yeni doğan çocuk için Allaha şükür niyetiyle kesilen akika kurbanı,3.     Bir kimsenin adağının yerine gelmesi halinde kesmeyi vaat ettiği adak kurbanı,4.     Kıran ve temettü haccı yapanların kestikleri kurban,5.     Hacda yasakların ihlali halinde gereken ceza ve kefaret kurbanı,KİMLER KURBAN KESER?Aşağıdaki şartları taşıyan kimselerin kurban kesmesi vaciptir: 1- Müslüman olmak, 2- Akıllı olmak, 3- Ergenlik çağına gelmiş olmak, 4-Hür olmak, 5-Dinen yolcu veya misafir olmamak,Bir zengin, kurban kesmek niyetiyle bir koyun satın aldıktan sonra yolculuğa çıkar ve kurban kesilecek günlerde misafir olursa, O koyunu kurban kesmek gerekmez ve satılabilir.  6- Nisap miktarı mala yani borçlarından ve asli ihtiyaçlarından başka 85 gram altın değerinde mal veya paraya sahip olmak.Asli ihtiy... Devamı

Zekat İlmihali

2009-03-03 17:50:00

ZEKAT İLMİHALİZEKÂT NE DEMEKTİR?4Zekât, dini ölçülere göre zengin olan Müslümanların seneden seneye malının ve parasının 40’ta birini fakir olan Müslümanlara vermesidir.Zekât kelime olarak artmak, çoğalmak, güzel zikir, bereket, temizlik gibi anlamlara gelir İslam’ın 5 şartından dördüncüsü zekât vermektir. Hicretin ikinci yılında oruçtan sonra farz kılınmıştır. Mal ile yapılan bir ibadet çeşididir.·         ZEKÂT KİMLERE VERİLİR?1-   FAKİRLER: Dini ölçülere göre zengin sayılmayan kimseler.2-   MİSKİNLER: Bir günlük yiyeceği olmayan kimselere denir.3-   BORÇLULAR: Borcundan fazla nisap miktarı mala sahip olmayanlar.4-   YOLCULAR: Memleketinde malı olduğu halde yolda parasız kalan elinde bir şey bulamayan kimseler.5-   ALLLAH YOLUNDA BULUNANLAR: Allah yolunda savaşa katılanlar, Allah’ın dinini üstün kılmak için cihada koşanlar.6-   KALBİ İSLAMA ISINDIRILMAK İSTENENLER: Kalplerini İslama ısındırmak veya zararlarını kaldırmak için verilen Müslüman olmayanlar kişiler.7-   ZEKÂT TOPLAYICILARI: Zekât toplamak için devlet başkanı tarafından vazifelendirilenlerdir.8-   KÖLELER: Köleler de zekât verilecek kimseler arasındadır.·         KENDİLERİNE ZEKÂT VERİLMEYEN KİMSELER:1.    Anne, baba dede ve ninelere zekât verilmez.2.    Bir kimse oğluna, kızına ve torununa zekât veremez.3.    Zenginlere zekât verilmez.4.    Müslüman olmayanlara zekât verilmez.5.    Karı koca birbirine zekât veremez.·         ZE... Devamı

Nafile Namazlar İlmihali

2009-03-01 17:45:00

 NAFİLE NAMAZLARKUŞLUK NAMAZI:Kuşluk namazının diğer adı duha namazıdır. Peygamberimizin kuşluk vaktinde nafile namaz kıldığına ve arkadaşlarına bu vakitte namaz kılmayı tavsiye ettiğine dair çok sayıda rivayet bulunmaktadır. Peygamberimiz kuşluk vaktinde 12 rekât namaz kılan kişi için cennette bir köşk bina edileceğini söylemiştir. (Tirmizi vitr 15)Kuşluk namazı kılmak müstehap olup güneşin bir mızrak boyu yükselmesinden yani güneşin doğmasından 45-50 dakika sonra kılınmaya başlanır ve zeval vaktine kadar yani öğle ezanının okunmasına 40-45 dakika kalmasına kadar devam eder.Kuşluk namazı iki dört sekiz veya on iki rekât kılınabilirse de en faziletlisi sekiz rekât kılmaktır.TEHECCÜT NAMAZITeheccüt gece namazı demektir. Rivayet edildiğine göre Peygamberimiz yatsıyı kıldıktan sonra ve vitri kıymadan uyur, gecenin ortalarından sonra uyanıp bir müddet namaz kıldıktan sonra vitir namazını ve daha sonra sabah namazının sünnetini kılardı. (Müslim salatül Müsafirin 26)Teheccüt namazı, yatsı namazından sonra bir miktar uyuyup kalkınca kılınır bir gece namazıdır. İslâmın ilk devirlerinde henüz beş vakit namaz farz kılınmadan önce Teheccüt namazı bütün müminlerin üzerine farzdı. Miraç’la birlikte beş vakit namaz farz kılınınca teheccüt namazı peygamberimizin ümmeti için nâfile bir namaz olarak kalırken sadece Peygamberimiz için farziyeti devam etti.Teheccüt namazının rekât sayısı, bu konuda çeşitli rivayetler bulunmasından dolayı net olarak belli olmamakla birlikte dört veya sekiz rekât olarak kılınabileceği gibi iki rekât olarak da kılınabilir.EVVABİN NAMAZI:Evvabin namazı tövbe eden ve Allah’a sığınanların namazı demektir. Akşam namazının sünnetinden hemen sonra kılınır. Peygamberimiz: ‘Kim akşam namazından sonra k&o... Devamı

Teravih namazı İlmihali

2009-03-02 17:43:00

TERAVİH NAMAZI İLMİHALİRamazan ayı boyunca her gece kılınan namaza Teravih ismi verilir. Her dört rekâtın sonunda oturup istirahat yapıldığı için bu namaza Teravih adı verilmiştir. Teravih 20 rekâtlık bir namaz olup erkekler ve kadınlar için kuvvetli bir sünnettir. Teravih namazı 20 rekât olarak kılınabileceği gibi 8 ve 12 rekât olarak da kılınabilir. Hastalık veya yolculuk sebebiyle oruç tutamayan kimselerin de teravih namazını kılmaları sünnettir. Teravih namazının camide cemaatle kılınması sünnettir ve sevabı çoktur. Evde de tek başına veya cemaatle kılınabilir.Peygamber Efendimiz teravih namazının fazileti hakkında şöyle buyurmaktadır:"Faziletine inanarak ve mükâfatını umarak Allah rızası için Ramazan gecelerini ibadetle geçiren (teravih namazını kılan) kimsenin geçmiş günahları bağışlanır. (Buhari ve Müslim)Teravih namazının vakti yatsı namazının kılınmasından sonra başlar ve sabah namazı vaktine kadar devam eder. Teravihin yatsı namazından önce kılınması caiz değildir. Vitir namazı Ramazan ayında teravihten sonra kılınır. Teravihten önce de kılınabilir.Teravih namazının kılınışı şöyledir:Yatsı namazının farzı ve son sünneti kılındıktan sonra teravih namazına başlanır. Namaz kıldıracak imam: "Niyet ettim Allah rızası için teravih namazını kılmaya, bana uyanlara imam oldum" diye niyet eder. İmam'ın arkasında namaz kılan cemaat da "Niyet ettim Allah rızası için teravih namazını kılmaya, uydum imama" diyerek niyet eder. Tek başına teravih namazı kılınacaksa uydum imam denmez.Teravih namazı iki rekât olarak kılınacaksa aynen sabah namazının farzı gibi kılınır. Teravih namazı 4 rekât olarak kılınacaksa ikindi ve yatsı namazının sünnetleri gibi kılınır.Yatsı namazında cemaate yetişememiş olan bir kimse teravih namazını cemaatle kılabilir. Bunun için bir kimse, imam yatsı namazını kıldırıp Tera... Devamı

Cuma namazı İlmihali

2009-03-03 17:41:00

 CUMA NAMAZI İLMİHALİ:CUMA’NIN ÖNEMİ: Cuma, İslâm dininde çok önemli kabul edilen haftalık toplu ibadet günüdür. Çeşitli hadislerden anlaşıldığına göre cuma günü, daha önce Yahudi ve Hıristiyanlar için haftalık ibadet günü olarak belirlenmiş, fakat onlar bunu değiştirerek Yahudiler cumartesiyi, Hıristiyanlar pazarı haftalık toplantı ve ibadet günü kabul etmişler; son olarak cuma günü, müslümanlar için yeniden haftalık ibadet günü kılınmıştır.Cuma günü müslümanlar açısından büyük önem taşıdığı ve âdeta bir bayram günü kabul edildiği için, perşembe günü akşamından başlamak üzere maddî ve manevi temizliğe her zamankinden daha fazla önem vermek gerekir. Bunların başında boy abdesti almak gelir ki cuma günü boy abdesti almak bilginlerin çoğuna göre sünnet, bazılarına göre farzdır. Bunun yanında, cuma günü namaza gelmeden önce tırnak kesme, dişleri temizleme gibi bedenî temizlikler yapmak, temiz elbiseler giymek, başkalarını rahatsız etmeyecek, aksine onların hoşuna gidecek güzel kokular sürmek sünnet olan davranışlardır. Mümin böyle önemli ve değerli günün havasına girmeli, dua ve tevbe etmeli, Kuran okumalı Peygamber Efendimize salât ve selam getirmelidir. CUMA NAMAZI İLE İLGİLİ HADİSLER"Güneşin doğduğu en hayırlı gün cumadır; Âdem o gün yaratılmış, o gün cennete girmiş ve o gün cennetten çıkmıştır. Kıyamet de cuma günü kopacaktır" (Müslim)Cumaya ilk gelen deve kesmiş gibi, ondan sonra gelen sığır kurban etmiş gibi, ondan sonra gelen koyun kurban etmiş gibi, ondan sonra gelen kaz kurban etmiş gibi, ondan sonra gelen tavuk kurban etmiş gibi, ondan sonra gelen de yumurta hediye etmiş gibi sevap a... Devamı